Nasze inspiracje


Bliskie nam są alternatywne koncepcje pedagogiczne, których elementów poszukujemy u Rudolfa Steinera, Marii Montessori, Janusza Korczaka i Celestyna Freineta. Inspirujemy się również planem daltońskim, edukacją outdoorową, a także czerpiemy pełnymi garściami z neurodydaktyki.

POZNAJ KONCEPCJE, NURTY DYDAKTYCZNE I FILOZOFICZNE ORAZ ZAŁOŻENIA NAUKI,
KTÓRE NAS INSPIRUJĄ

Postuluje wprowadzenie szeregu zmian w dotychczasowym systemie kształcenia, aby dostosować go do sposobu funkcjonowania mózgów uczniów. Dzieci uczą się w swoim indywidualnym tempie. Ważne są przerwy na regenerację i zmiany rytmu i rodzaju aktywności. Pracuje się głównie metodą projektu.

Uczula się dzieci na wartości takie jak niezależność, odpowiedzialność, szacunek i empatia. Cechą charakterystyczną jest skupienie się na sztuce i kreatywności. Ważnym tematem jest również edukacja ekologiczna, promująca szacunek dla natury.

Rozwija się samodzielność i wiary we własne siły. Ważny jest porządek i branie odpowiedzialności za słowa i czyny. Dzieci wzajemnie sobie pomagają i współpracują, nie rywalizując ze sobą. Szanuje się pracę innych osób. Rozwija się indywidualne uzdolnienia.

Ważne są relacje i indywidualne podejście. Korczak uważał, że partnerstwo powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu, (zarówno do wychowawcy, jak i do umiejętności oraz rozsądku dziecka), na pełnym porozumieniu obu stron, na wspólnym działaniu i na wspólnym podejmowaniu decyzji ważnych dla obu stron.

Nauka powinna być oparta na własnych doświadczeniach (pozytywnych i negatywnych) dziecka. Sala powinna być wielokierunkową i ruchliwą pracownią. Dzieci powinny mieć możliwość swobodnej ekspresji – słownej i twórczej. Istotne są metody naturalne, wychowanie przez pracę i spółdzielcze formy samorządności uczniów.